InBody 270

Great Precision for Flexible Solution

Search
Close this search box.
Analysis on-the-go
Analysis on-the-go
Previous slide
Next slide

รายละเอียดเกี่ยวกับ InBody270 (TH)

InBody 270 : ความแม่นยำที่สามารถปรับตามความต้องการได้

InBody 270 สำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย  ด้วยการอ่านค่าความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกายโดยไม่ใช้ค่าประมาณการจากสถิติ  เพื่อช่วยประเมินวินิจฉัยกล้ามเนื้อ  ภาวะกระดูกพรุน  โรคอ้วน ภาวะทุพโภชนาการจากโรคเรื้อรังต่างๆ

การประเมินองค์ประกอบในร่างกายและข้อมูลทางโภชนาการ

 • องค์ประกอบในร่างกาย

เปรียบเทียบความยาวของแถบมวลกล้ามเนื้อและมวลไขมันในร่างกาย แถบมวลกล้ามเนื้อยาวกว่าแถบมวลไขมันในร่างกาย แสดงว่ามีร่างกายที่แข็งเเรง

 • การวินิจฉัยโรคอ้วน

ค่าดัชนีมวลกาย เป็นดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบโรคอ้วน โดยใช้ส่วนสูงเเละน้ำหนัก PBF คือ ร้อยละของไขมันในร่างกายเทียบกับน้ำหนักตัว ตรวจสอบโรคอ้วน ด้วยอัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก และ ควบคุมการเผาผลาญอาหาร โดยตรวจสอบจากอัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน

 • การควบคุมน้ำหนัก

ดูขนาดร่างกายของคุณกับน้ำหนักที่แนะนำ, มวลกล้ามเนื้อ และมวลไขมันในร่างกาย เพื่อสมดุลที่ดี + หมายถึง ได้รับ – หมายถึง สูญเสีย

 • กล้ามเนื้อแต่ละส่วน

ประเมินผลปริมาณของกล้ามเนื้อมีการกระจายอย่างเพียงพอในร่างกาย เปรียบเทียบกับมวลกล้ามเนื้อในอุดมคติ

 • ไขมันแต่ละส่วน

ประเมินผลปริมาณของไขมันมีการกระจายอย่างเพียงพอในร่างกาย บาร์แต่ละเเถบแสดงผลเปรียบเทียบกับมวลไขมันในอุดมคติ

 • วางแผนการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายต่างกันตามแคลอรี่ ขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล

อุปกรณ์เสริม

BPBIO320

 • แสดงผลความดันโลหิตอัตโนมัติ ให้ผลแม่นยำและลดความเจ็บจากการบีบรัดของเครื่อง

BSM370

 • วัดส่วนสูงและน้ำหนักอย่างแม่นยำ ด้วยบาร์สัมผัสเเละเซ็นเซอร์วัดรายละเอียด

Themal Printer

 • พิมพ์แผ่นบันทึกผลด้วยความร้อน เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ปกติได้

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้แก่ กระเป๋าพกพา, SD400, เครื่องอ่านบาร์โค้ด

InBody 270 Great Precision for Flexible Solution

InBody 270: Timeless Style, Yet Significant Feature Changes

The all new InBody 270 is now more elegant and premium than ever before. Its silhouette, combined with clean lines and high-class design elements provides a truly impressive appearance.

Body composition assessment and nutritional information at a glance

 • Body Composition

Compare the bar lengths of Muscle Mass and Body Fat Mass. The longer the Muscle Mass bar is compared to the Body Fat Mass bar, the stronger the body is.

 • Obesity Diagnosis

BMI is an index used to determine obesity by using height and weight. PBF is the percentage of body fat compared to body weight. Check abdominal obesity with WHR value and control metabolism by monitoring BMR.

 • Weight Control

See how your body measures up to the recommended Weight, Muscle Mass, and Body Fat Mass for a good balance. The ‘+’ means to gain and the ‘-’ means to lose.

 • Segmental Lean

Evaluates whether the amount of muscle is adequately distributed throughout the body. Compares muscle mass to the ideal.

 • Segmental Fat

Evaluates whether the amount of fat is adequately distributed throughout the body. Each bar shows fat mass in comparison to the ideal.

 • Exercise Planner

Calories for each different exercise are provided based on the basal metabolic rate for each individual.

Smarter use of InBody270 with additional features

BPBIO320

 • Upload-pressurized automatic blood pressure monitor gives more accurate results and it is less painful.

BSM370

 • Precise height and weight measurement is given along with touch bar and detailed measurement sensor.

Thermal Printer

 • Print the thermal results sheet when the normal printer cannot be connected.

Other Accessories include portable bag, SD400, and barcaode reader

รายละเอียดที่สำคัญ

โครงสร้าง

 • 356 (กว้าง) × 796 (ยาว) × 995 (สูง): มิลลิเมตร
 • 14.0 (กว้าง) × 31.3 (ยาว) × 39.2 (สูง): นิ้ว

น้ำหนัก

 • 14 กิโลกรัม (30.9 ปอนด์)

ช่วงการวัดน้ำหนัก

 • 10 – 250 กิโลกรัม (22 – 551 ปอนด์)

ช่วงอายุการทดสอบ

 • 3 – 99 ปี

ช่วงการวัดส่วนสูง

 • 95 – 220 เซนติเมตร (3 ฟุต 1.4 นิ้ว – 7 ฟุต 2.6 นิ้ว)

InBody 270

 • ค่าความต้านทานไฟฟ้า 10 ด้วย 2 ความถี่ ( 20 kHz, 100 kHz)  และ 5 ส่วนของร่างกาย (แขนขวา, แขนซ้าย, ลำตัว, ขาขวา, ขาซ้าย)

วิธีอิเล็กโทรด

 • Tetrapolar 8-Point Tactile Electrode

วิธีการวัด

 • Direct Segmental Multi – frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method (DSM – BIA ), Simultaneous Multi-frequency Impedance Measurement (SMF-BIA)

วิธีคำนวณองค์ประกอบในร่างกาย

 • ไม่มีการคำนวณ

ผล (แผ่นบันทึกผล InBody)

 • น้ำหนัก, มวลกระดูกและกล้ามเนื้อ, มวลไขมันในร่างกาย, ปริมาณน้ำทั้งหมดในร่างกาย, น้ำหนักของร่างกายส่วนที่ไร้ไขมัน
 • โปรตีน, แร่ธาตุ
 • BMI, % ไขมันในร่างกาย, อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR), อัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน (BMR), เส้นรอบเอว
 • ปริมาณไขมันในช่องท้อง
 • ควบคุมกล้ามเนื้อ, ควบคุมไขมัน
 • การวิเคราะห์กล้ามเนื้อแต่ละส่วน (แขนขวา, แขนซ้าย, ลำตัว, ขาขวา, ขวาซ้าย)
 • การวิเคราะห์ไขมันแต่ละส่วน (แขนขวา, แขนซ้าย, ลำตัว, ขาขวา, ขาซ้าย)
 • ค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าสลับ
 • ประวัติองค์ประกอบในร่างกาย
 • แนะนำปริมาณแคลอรี่ในอาหาร
 • วางแผนการออกกำลังกาย (ส่วนเสริม)
 • QR Code สำหรับรายงายผล

ผล (แผ่นบันทึกผล InBody สำหรับเด็ก)

 • ส่วนสูง, น้ำในร่างกาย, โปรตีน, แร่ธาตุ, ไขมันในร่างกาย
 • น้ำหนัก, มวลกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • การประเมินผลไขมันแต่ละส่วน
 • กราฟการเจริญเติบโต (ส่วนสูง, น้ำหนัก)
 • น้ำหนักที่ต้องการ, ควบคุมน้ำหนัก, ควบคุมกล้ามเนื้อ, ควบคุมไขมัน
 • BMI, % ไขมันในร่างกาย, ระดับโรคอ้วนของเด็ก, อัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน (BMR), คะแนนพัฒนาการ
 • ค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าสลับ

Key Specification

Dimension

 • 356 (W) × 796 (L) × 995 (H): mm
 • 14.0 (W) × 31.3 (L) × 39.2 (H): inch

Equipment Weight

 • 14kg (30.9lbs)

Testing Weight Range

 • 10 ~ 250kg(22 ~ 551lbs)

Testing Age Range

 • 3 ~ 99 years

Height Range

 • 95 ~ 220cm(3ft. 1.4in. ~ 7ft. 2.6in.)

InBody270

 • 10 Impedance measurements by using 2 different frequencies(20kHz, 100kHz) at each 5 segments of the body(Right Arm, Left Arm, Trunk, Right Leg, Left Leg)

Electrode Method

 • Tetrapolar 8-Point Tactile Electrodes

Measurement Method

 • Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method (DSM-BIA )Simultaneous Multi-frequency Impedance Measurement (SMF-BIA)

Body CompositionCalculation Method

 • No Empirical Estimation

Outputs(InBody Results Sheet)

 • Weight, Skeletal Muscle Mass, Body Fat Mass, Total Body Water, Fat Free Mass
 • Protein, Minerals
 • BMI,Percent Body Fat, Waist-Hip Ratio(WHR), Basal Metabolic Rate(BMR), Waist Circumference
 • Visceral Fat Level
 • Muscle Control, Fat Control
 • Segmental Lean(Right arm, Left arm, Trunk, Right leg, Left leg)
 • Segmental Fat(Right arm, Left arm, Trunk, Right leg, Left leg)
 • Impedance
 • Body Composition History
 • Recommended Calorie Intake
 • Exercise Planner(Option)
 • QR code for report interpretation

Outputs(InBody Results Sheet for Children)

 • Height, Body Water, Protein, Mineral, Body Fat
 • Weight, Skeletal Muscle Mass
 • Segmental Lean Evaluation
 • Growth Chart(Height, Weight)
 • Target Weight, Weight Control, Muscle Control, Fat Control
 • BMI, Percent Body Fat, Child Obesity Degree, Basal Metabolic Rate(BMR), Growth Score
 • Impedance

InBody 270 เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย

Credit  : All Inbody’s partner

Credit  : All Inbody’s partner

       เอซเธติค บาย แอมเพ็ค ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามการแพทย์ และการดูแลสุขภาพชั้นนำในประเทศไทยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO13485 , FDA

95/21 Banklangkrung Office Park , Nakniwat Rd , Soi Ladprao 71 , Ladprao , Bangkok , Thailand

+(66) 2539 5522

ampexcentergroup@gmail.com (Local)

ampexcenter@yahoo.com (Local and Oversea)

News Letter