fbpx

Hand Gel Sanitizer

Generated on May 7, 2020, 11:51 am

          ขอสงวนแอลกอฮอล์เจลเกรดพรีเมี่ยมนี้ ให้สำหรับลูกค้าที่เป็นหน่วยงาน กลุ่มโรงพยาบาล องค์กร ที่เป็นของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจเท่านั้น เนื่องจากเกรดพรีเมียมค่อนข้างมีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถจำหน่ายให้กับลูกค้าบุคคลทั่วไปได้ 

Often to available
<< ลูกค้าทั่วไป คลิกที่นี่ >>

Hand Gel Sanitizer List

<< ลูกค้าทั่วไป คลิกที่นี่ >>
Back to Top